Nové PKO

HLASUJTE ZA NOVÉ PKO

Variant 3 – nová samostatná hala

Zdôvodnenie zámeru

Overovacia architektonicko-urbanistická štúdia bola spracovaná na základe dokumentu spracovaného zástupcami magistrátu (Vladimír Grežo, riaditeľ BKIS) s názvom Zadanie – Nové PKO, z 20.1.2011. a listu primátora Milana Ftáčnika adr. Henbury development zo dňa 2.3.2011 kde stanovuje minimálnu kapacitu novo vybudovanej sály na 700 miest pri plesovom usporiadaní.

Popis riešenia

Z rokovania so zástupcami magistrátu resp. BKIS vyplynulo, že mesto potrebuje vytvoriť v prvom rade sálu pre spoločenské podujatia s minimálnou kapacitou 700-900 miest pri plesovom usporiadaní, čo prestavuje maximálnu kapacitu sály na cca 2200 návštevníkov. Vzhľadom na danú kapacitu, navrhujeme samostatný objekt modernej kúltúrno-spoločenskej haly s optimálnym zázemím, servisnými a rozptylovými priestormi, vrátane priestorov pre nácvik predstavení a administratívu kultúrnych inštitúcií. Objekt navrhujeme umiestniť podobne ako pri variante A do polohy na navrhovanom námestí, kde bude ťažiť z kontaktu s veľkorysým verejným priestorom. Nová kultúrno spoločenská sála má veľký architektonický a urbanistický potenciál. Môže sa stať jednou z významných verejných stavieb mesta a kultúrnou dominantou Bratislavy. Riešenie umožňuje vytvorenie podzemného parkovania, ktoré môže byť doplnené o samostatný objekt parkovacieho domu v bloku E.

Maximálne kapacity

Koncert na státie 2200 ľudí
Plesové usporiadanie 700-800 ľudí

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov