Nové PKO

HLASUJTE ZA NOVÉ PKO

Variant 2 – rekonštrukcia foyer

Zdôvodnenie zámeru

Overovacia architektonicko-urbanistická štúdia bola spracovaná na základe požiadavky Magistrátu overiť možnosť zachovania časti súčasných stavieb PKO.

Popis riešenia

Na základe analýzy urbanistickej a architektonickej hodnoty budov bývalých Dunajských veľtrhov, stanovísk pamiatkového úradu, a vyhodnotenia architektonickej a umeleckej hodnoty interiérov PKO, sme vyhodnotili interiér vstupnej sály PKO ako priestor s potenciálom zachovania historickej architektonickej stopy v území. Zachované by zostali vstupný portál, interiér foyer a všetky umelecké diela, vrátane sôch od akad. Maliara T. Bartfaya, a vitráží podľa návrhov J. Alexyho. Návrh počíta s otvorením nácvikových miestností na 2NP. Objekt by bol obostavaný servisnými kancelárskymi a rozptylovými priestormi. Zdvojenie obalovej konštrukcie by prispelo k akustickej izolácii objektu. Podobné príklady primeranej rekonštrukcie objektov sú bežné v zahraničí. Kapacita výslednej spoločenskej sály je obmedzená súčasnou plochou foyer. Pri koncertnom usporiadaní by mohla dosahovať až 800-900 návštevníkov, ale pri plesovom usporiadaní, kde vznikajú nároky na tanečný parket a veľkosť javiska bude kapacita maximálne 400 ľudí. Zachované bude divadlo s kapacitou 160 návštevníkov. Riešenie obstavania foyer rešpektuje zachovanie symetrického kompozičného princípu. Overované boli aj varianty čiastočného zachovania PKO. Tieto varianty sú v prudkom rozpore so stanovenou koncepciou rozvoja tohto územia, ktorá je zakotvená v platnej územno-plánovacej dokumentácii a ÚPN. Variant zachovania foyer a spoločenskej sály PKO predstavuje plošný nárok na viac ako 1 tretinu a variant zachovania celého PKO viac ako 2 tretiny rozvojového územia. Na zvyšnom území nie je možné rozvíjať urbanistickú koncepciu vytvorenia polyfunkčného mestského prostredia ani suplovať statickú dopravu pre rekonštruované PKO. Zachovanie budov bývalých Dunajských veľtrhov s ich periférnym areálovým urbanistickým riešením je nezlučiteľné s koncepciou ktorá sa vyvíja v území od konca minulého storočia a prvá etapa je vybudovaná.

Maximálne kapacity

Koncert na státie 1000 ľudí
Plesové usporiadanie 400 ľudí

facebook Copyright © 2011 Henbury Development, s.r.o.
Kontakt  |  Ochrana údajov